Skip to main content
All Posts By

sloren2admin

Motionsrätt till Årsstämma

By Nyheter

Varje medlem i föreningen har rätt att lämna in motioner (förslag) till föreningens Årsstämma. Föreningens stadgar säger (§18):

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen inom en (1) månad efter räkenskapsårets utgång eller i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.”

Räkenskapsårets utgång är 31 december vilket innebär att den delen i paragrafen är passerad i och med 31 januari 2024. För att styrelsen ska kunna behandla en motion och kunna få med den i kallelsen till stämman i maj behöver styrelsen ha tillgång till eventuell motion allra senast 1 april (Annandag påsk).

Motionen ska lämnas skriftligt och du gör det antingen på föreningens e-post Sloren2@outlook.com eller till styrelsens ordförande Börje Tysklind, Ankargatan 21.

Styrelsen Brf Slören 2

Informationsmöte IMD-El

By Nyheter

• Plats: Församlingshemmet Viksängskyrkan
• Tidpunkt: 12 mars kl. 18.00

Samtliga medlemmar inbjuds till ett informationsmöte om IMD-El (Individuell Mätning och
Debitering av el). Detta är en fråga som varit aktuell i föreningen en tid och vid senaste
Årsstämman fattades beslut om införande av IMD-El i föreningen. Olika orsaker har gjort att styrelsen valt att avvakta införandet och öka kunskapen i föreningen varför vi inbjudit Per-Anders Larsson från Mälarenergi till detta informationsmöte. Kom och lyssna samt ställ dina frågor.

Välkomna!

Styrelsen Brf Slören 2

Ny månadsavgift och parkeringsavgift 1 januari 2024

By Nyheter

Vid sammanträdet den 27 november beslutade styrelsen att höja månadsavgiften med 5% samt parkeringsavgiften med 50 kr/mån från 1 januari 2024, den nya parkeringsavgiften blir 350 kr/månad.

Ingen har kunnat undgå att saker och ting blir dyrare, det har också påverkat vår bostadsrättsförening. Ett antal taxehöjningar är aviserade på t ex fjärrvärme samt vatten och avlopp, därtill behöver föreningen höja avsättning till framtida fastighetsunderhåll för att motsvara beräkningar enligt föreningens underhållsplan.

I augusti omsattes ett av föreningens tre lån till en räntenivå betydligt högre (4,79%) än det gamla lånet. Nästa gång det är aktuellt att omsatta ett av de två övriga lånen, där vi f n har en mycket förmånlig ränta, blir i januari 2025. Har inte räntenivån sjunkit betydligt innan dess kan vi redan nu förutse en avgiftshöjning även i januari 2025.

Cykelrum, barnvagnsrum och liknande gemensamma utrymmen

By Nyheter

Föreningen har flera cykelrum, barnvagnsrum och liknande gemensamma utrymmen som i flera fall är mer än fulla. Styrelsen har därför beslutat att vi behöver göra en rensning och säkerställa att ägare till saker som förvaras i dessa utrymmen fortfarande är medlem och boende i föreningen. Under våren kommer vi därför att märka upp cyklar, barnvagnar och annat som finns i dessa gemensamma utrymmen, den lapp vi märker föremålet med behöver plockas bort. De föremål som i ett senare skede har lappen kvar kommer rensas bort. Detta är en förberedande information, mer exakt information kommer vid själva genomförandet av denna rensning.

Gemensam el – kanske mer känt som IMD El (Individuell mätning och debitering)

By Nyheter

Vid föreningens årsstämma 2022 fick styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ”Gemensam el” vilket också brukar benämnas IMD El. Idag har varje lägenhetsinnehavare sitt eget elavtal och föreningen har ett elavtal, för alla dessa betalar vi fasta avgifter. Tanken med IMD är att enbart ha ett elavtal i föreningen varifrån alla lägenhetsinnehavare får sin el, på detta sätt får vi bort en massa fasta avgifter. I det nya systemet kommer elförbrukningen fortfarande mätas individuellt och debiteras lägenhetsinnehavaren så var och en kommer fortfarande att betala sin egen elförbrukning. Den som idag t ex har Mälarenergi som leverantör betalar 1.860 kr i fasta avgifter/år (120 kr+35 kr x 12 månader). Ser man detta på 59 lägenheter i föreningen så kan vi komma bort från 110.000 kr i fasta avgifter/år.

Om föreningen väljer IMD El så plockas samtliga nuvarande elmätare bort, i och med att alla elmätare plockas bort så upphör samtliga elavtal att gälla. Även för dig som just nu kanske har ett fast elavtal så upphör det avtalet att gälla eftersom du inte längre har någon elmätare. Dessa gamla elmätare ersätts med nya anpassade för IMD El, därefter kommer det enbart finnas ett elavtal som står på föreningen. Det innebär att du som lägenhetsinnehavare inte längre har en elmätare för vilken du kan teckna ett eget elavtal, dvs du kan inte själv välja din elleverantör. Med IMD El är det föreningen som tecknar avtal med en elleverantör och varje lägenhetsinnehavare får sin el genom föreningens elavtal.

För den enskilde lägenhetsinnehavaren ligger alltså det positiva i lägre kostnader. För föreningen ligger det positiva i att med all elförbrukning från alla lägenheter så blir föreningens elförbrukning mycket större och kan förhandla med elleverantörer på ett förmånligare sätt. Men den främsta fördelen för föreningen kommer den dagen då föreningen eventuellt går vidare med att installera solceller på taken. Systemet tillåter enbart installationer efter den förbrukning som finns på elavtalet, med förbrukningen i alla lägenheter kan föreningen därmed göra en mycket större installation som ger mycket mer solenergi. I detta ligger den stora förtjänsten att den egentillverkade energin från solceller kan förbrukas inom föreningens lägenheter. Soliga dagar när mycket el från solpaneler tillverkas kan inte föreningen själv förbruka all denna el, att sälja den vidare externt ger inte så stora inkomster men att däremot kunna förbruka den i föreningens lägenheter ger den stora förtjänsten med solceller på taket. Detta är det positiva med IMD El om man ser till föreningen.

För föreningen innebär en förändring till IMD El en investering på ca 300.000 kr i nya elmätare anpassade för IMD El, detta kan vi göra avskrivningar på över en tid av 10 år vilket ger en årskostnad för föreningen på 30.000 kr. I nuvarande ekonomiska läge vill inte styrelsen lägga ytterligare kostnader på föreningen utan denna åtgärd bör finansieras genom att göra ett påslag med ca 20 öre per kilowatt för den el som lägenhetsinnehaven köper från föreningen. Beroende på hur mycket el som förbrukas i lägenheten ger detta en årskostnad på ca 400 – 600 kr vilket reducerar tidigare nämnda besparing av fasta avgifter på ca 1.860 kr så att nettobesparingen för varje lägenhetsinnehavare bör kunna bli ca 1.200 – 1.400 kr/år.

Då IMD El är något som varje lägenhetsinnehavare och även föreningen tjänar på så är denna åtgärd något som styrelsen rekommenderar. Dock kan inte styrelsen ta beslut i denna fråga utan det är ett beslut som måste tas på föreningens årsstämma. Efter beslut och beställning är det för närvarande ca 8 månaders leveranstid vilket gör att själva åtgärden blir aktuell tidigast i början av 2024.

Uppföljning låsbyte

By Nyheter

Låsbytet är nu genomfört – nya låskistor i lägenhetsdörrar, nya låscylindrar i samtliga dörrar (ca 170 st) och nya nycklar är distribuerade – tack för gott samarbete. Vi har fått byta ut några låscylindrar som tyvärr blivit fel men på det stora hela har det fungerat bra. Vid en akut situation där du behöver komma in i din lägenhet så finns numera föreningens huvudnyckel hos Låscenter, du hittar information om detta på informationstavlan i trapphuset, utryckningskostnad står lägenhetsinnehavaren för. Samtliga i styrelsen har tillgång till fastighetsskötarnyckel som öppnar samtliga dörrar förutom just lägenhetsdörrar. Vid behov av extra nycklar eller taggar så kontaktas föreningens kassör Arne Sällström, kostnaden debiteras lägenhetsinnehavaren med 246 kr för en nyckel och 60 kr för taggar.