Skip to main content
Nyheter

Motionsrätt till Årsstämma

Varje medlem i föreningen har rätt att lämna in motioner (förslag) till föreningens Årsstämma. Föreningens stadgar säger (§18):

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen inom en (1) månad efter räkenskapsårets utgång eller i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.”

Räkenskapsårets utgång är 31 december vilket innebär att den delen i paragrafen är passerad i och med 31 januari 2024. För att styrelsen ska kunna behandla en motion och kunna få med den i kallelsen till stämman i maj behöver styrelsen ha tillgång till eventuell motion allra senast 1 april (Annandag påsk).

Motionen ska lämnas skriftligt och du gör det antingen på föreningens e-post Sloren2@outlook.com eller till styrelsens ordförande Börje Tysklind, Ankargatan 21.

Styrelsen Brf Slören 2